Skip to main content
Verplichte identificatie prepaid simkaarten

Auteursrechten, cookies & disclaimers

1. Auteursrechten

Het kopiëren en verspreiden van deze site of de inhoud ervan, ongeacht de wijze waarop en de vorm waarin, rechtstreeks of onrechtstreeks, tijdelijk of permanent, in zijn geheel of gedeeltelijk, zonder de toestemming van het BIPT en andere rechthebbenden, is verboden.

2. Gebruik van cookies

Conform artikel 129, 1°, van de wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 deelt het BIPT de bezoekers van deze website mee dat deze geen enkele vorm van cookies gebruikt.

3. Disclaimer

  • De datum die wordt weergegeven op de teller is gebaseerd op de datum die is vastgelegd in de reglementering van toepassing op de identificatie van de voorafbetaalde kaarten in België; de bezoekers van deze website worden verzocht om inlichtingen in te winnen bij hun operator.
  • Het BIPT heeft zich ingespannen om correcte en up-to-date informatie te verstrekken. Indien er ondanks deze inspanningen fouten zouden opduiken in de beschikbaar gestelde middelen zal het BIPT de nodige stappen ondernemen om de situatie zo snel mogelijk recht te zetten.
  • Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. De bezoekers van deze website zijn volledig vrij om al dan niet naar die websites te surfen. Het BIPT is geenszins verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van derden. Het BIPT garandeert niet dat die websites van derden een beleid voeren van respect voor de persoonlijke levenssfeer conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De gebruikers worden dus verzocht om zich daar zelf van te vergewissen door de clausules inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te raadplegen die op elke website moeten gepubliceerd staan.